گواهینامه SSL

 • گواهینامه RapidSSL

  179,000/yr
  خارج از دسترس
  • 128 bit Encryption
  • 2048 bit Root strength
  • Unlimited Server licenses
  • no Green address bar
  • no Company information check
  • تا 100,000 دلار گارانتی پرداخت
  • دامنه یا زیردامنه معتبر برای
  • سریع و آنی صدور
  • رایگان نصب و فعال سازی
  • یک ساله اعتبار
 • گواهینامه Positive SSL شرکت COMODO

  • 128 bit Encryption
  • 2048 bit Root strength
  • Unlimited Server licenses
  • no Green address bar
  • no Company information check
  • تا 100,000 دلار گارانتی پرداخت
  • دامنه یا زیردامنه معتبر برای
  • سریع و آنی صدور
  • برای هاست های گروه آرمین رایگان نصب و فعال سازی
  • یک ساله اعتبار
 • گواهینامه AlphaSSL

  • 128 bit Encryption
  • 2048 bit Root strength
  • Unlimited Server licenses
  • no Green address bar
  • no Company information check
  • تا 250,000 دلار گارانتی پرداخت
  • دامنه یا زیردامنه معتبر برای
  • سریع و آنی صدور
  • رایگان نصب و فعال سازی
  • یک ساله اعتبار
 • گواهینامه AlphaSSL wildcard

  • 256 bit Encryption
  • 2048 bit Root strength
  • Unlimited Server licenses
  • no Green address bar
  • no Company information check
  • تا 10 هزار دلار گارانتی پرداخت
  • برای دامنه و زیردامنه معتبر
  • سریع و آنی صدور
  • رایگان نصب و فعال سازی
  • یک ساله اعتبار
 • Thawte SSL 123

  • 256 bit Encryption
  • 2048 bit Root strength
  • Unlimited Server licenses
  • no Green address bar
  • In certificate Company information check
  • تا 500,000 دلار گارانتی پرداخت
  • دامنه یا زیردامنه معتبر برای
  • سریع و آنی صدور
  • رایگان نصب و فعال سازی
  • یک ساله اعتبار
 • گواهینامه GlobalSign Organisation SSL

  • 256 bit Encryption
  • 2048 bit Root strength
  • Unlimited Server licenses
  • no Green address bar
  • In certificate Company information check
  • تا 1,250,000 دلار گارانتی پرداخت
  • دامنه یا زیردامنه معتبر برای
  • سریع و آنی صدور
  • رایگان نصب و فعال سازی
  • یک ساله اعتبار
 • گواهینامه GlobalSign Extended Validation SSL

  • 256 bit Encryption
  • 2048 bit Root strength
  • Unlimited Server licenses
  • yes Green address bar
  • In certificate Company information check
  • 1,500,000 دلار و 7 روز برگشت گارانتی پرداخت
  • دامنه یا زیردامنه معتبر برای
  • 3 تا 4 روز کاری صدور
  • رایگان نصب و فعال سازی
  • یک ساله اعتبار