هاست دانلود

 • هاست دانلود 2 گیگابایتی

  • 2 گیگا بایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • ندارد دامین رایگان
  • نامحدود پارک دامین
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • ندارد دیتابیس
  • قابل نصب راپیدلیچ
  • دارد انتقال رایگان
 • هاست دانلود 5 گیگابایتی

  • 5 گیگا بایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • ندارد دامین رایگان
  • نامحدود پارک دامین
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • ندارد دیتابیس
  • قابل نصب راپیدلیچ
  • دارد انتقال رایگان
 • هاست دانلود 10 گیگابایتی

  • 10 گیگا بایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • ندارد دامین رایگان
  • نامحدود پارک دامین
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • ندارد دیتابیس
  • قابل نصب راپیدلیچ
  • دارد انتقال رایگان
 • هاست دانلود 30 گیگابایتی

  • 30 گیگا بایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • ندارد دامین رایگان
  • نامحدود پارک دامین
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • ندارد دیتابیس
  • قابل نصب راپیدلیچ
  • دارد انتقال رایگان
 • هاست دانلود 50 گیگابایتی

  • 50 گیگا بایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • ندارد دامین رایگان
  • نامحدود پارک دامین
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • ندارد دیتابیس
  • قابل نصب راپیدلیچ
  • دارد انتقال رایگان
 • هاست دانلود 100 گیگابایتی

  • 100 گیگا بایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • ندارد دامین رایگان
  • نامحدود پارک دامین
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • ندارد دیتابیس
  • قابل نصب راپیدلیچ
  • دارد انتقال رایگان
 • هاست دانلود 200 گیگابایتی

  • 200 گیگا بایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • ندارد دامین رایگان
  • نامحدود پارک دامین
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • ندارد دیتابیس
  • قابل نصب راپیدلیچ
  • دارد انتقال رایگان