هاست لینوکس اقتصادی

 • هاست لینوکس 50 مگا بایت

  • فضا 50 مگابایت
   پهنای باند 5 گیگابایت در ماه
   دامین رایگان ندارد
   کنترل پنل سی پنل
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین ندارد
   ادان دامین ندارد
   انتقال رایگان اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 100 مگا بایت

  • فضا 100 مگابایت
   پهنای باند 10 گیگابایت در ماه
   دامین رایگان ندارد
   کنترل پنل سی پنل
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین ندارد
   ادان دامین ندارد
   انتقال رایگان اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 200 مگا بایت

  • فضا 200 مگابایت
   پهنای باند 15 گیگابایت در ماه
   دامین رایگان ندارد
   کنترل پنل سی پنل
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین ندارد
   ادان دامین ندارد
   انتقال رایگان اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 500 مگا بایت

  • فضا 500 مگابایت
   پهنای باند 20 گیگابایت در ماه
   دامین رایگان ندارد
   کنترل پنل سی پنل
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین ندارد
   ادان دامین ندارد
   انتقال رایگان اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 500 مگابایت نامحدود

  • فضا 500 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   دامین رایگان ندارد
   کنترل پنل سی پنل
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   ادان دامین نامحدود
   انتقال رایگان اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 1 گیگابایت

  • فضا 1000 مگابایت
   پهنای باند 30 گیگابایت در ماه
   دامین رایگان ندارد
   کنترل پنل سی پنل
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین ندارد
   ادان دامین ندارد
   انتقال رایگان اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 1 گیگابایت نامحدود

  • فضا 1000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   دامین رایگان ندارد
   کنترل پنل سی پنل
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   ادان دامین نامحدود
   انتقال رایگان اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 2 گیگابایت

  • فضا 2000 مگابایت
   پهنای باند 40 گیگابایت در ماه
   دامین رایگان ندارد
   کنترل پنل سی پنل
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین ندارد
   ادان دامین ندارد
   انتقال رایگان اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 2 گیگابایت نامحدود

  • فضا 2000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   دامین رایگان ندارد
   کنترل پنل سی پنل
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   ادان دامین نامحدود
   انتقال رایگان اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 3 گیگابایت

  • فضا 3000 مگابایت
   پهنای باند 40 گیگابایت در ماه
   دامین رایگان ندارد
   کنترل پنل سی پنل
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین ندارد
   ادان دامین ندارد
   انتقال رایگان اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 3 گیگابایت نامحدود

  • فضا 3000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   دامین رایگان ندارد
   کنترل پنل سی پنل
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   ادان دامین نامحدود
   انتقال رایگان اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد