هاست لینوکس ایران

 • هاست لینوکس 50 مگابایت

  • 50 مگا بایت فضا
  • 1200 مگابایت در ماه پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 عدد دیتابیس
  • 10 عدد ایمیل
  • ندارد ادان دامین
  • نامحدود پارک دامین
 • هاست لینوکس 100 مگابایت

  • 100 مگا بایت فضا
  • 2000 مگابایت در ماه پهنای باند
  • ندارد دامین رایگان
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 عدد دیتابیس
  • 15 عدد ایمیل
  • 1 عدد ادان دامین
  • نامحدود پارک دامین
 • هاست لینوکس 200 مگابایت

  • 200 مگا بایت فضا
  • 3000 مگابایت در ماه پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • 2 عدد دیتابیس
  • 20 عدد ایمیل
  • 2 عدد ادان دامین
  • نامحدود پارک دامین
 • هاست لینوکس 500 مگابایت

  • 500 مگا بایت فضا
  • 5000 مگابایت در ماه پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • 5 عدد دیتابیس
  • 30 عدد ایمیل
  • 5 عدد ادان دامین
  • نامحدود پارک دامین
 • هاست لینوکس 1000 مگابایت

  • 1000 مگا بایت فضا
  • 7000 مگابایت در ماه پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • 7 عدد دیتابیس
  • 100 عدد ایمیل
  • 7 عدد ادان دامین
  • نامحدود پارک دامین
 • هاست لینوکس 3000 مگابایت

  • 3000 مگا بایت فضا
  • 10000 مگابایت در ماه پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • 10 عدد دیتابیس
  • 150 عدد ایمیل
  • 10 عدد ادان دامین
  • نامحدود پارک دامین