نمایندگی هاست لینوکس

 • نمایندگی هاست لینوکس 1 گیگابایت

  • 1000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد کاربر
  • سی پنل کنترل پنل کاربر
  • WHM کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست لینوکس 3 گیگابایت

  • 3000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد کاربر
  • سی پنل کنترل پنل کاربر
  • WHM کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگابایت

  • 5000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد کاربر
  • سی پنل کنترل پنل کاربر
  • WHM کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگابایت

  • 10000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد کاربر
  • سی پنل کنترل پنل کاربر
  • WHM کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست لینوکس 20 گیگابایت

  • 20000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد کاربر
  • سی پنل کنترل پنل کاربر
  • WHM کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد انتقال رایگان