نمایندگی هاست لینوکس ایران

 • نمایندگی هاست لینوکس ایران 1 گیگابایت

  • 1000 مگابایت فضا
  • 10 گیگابایت پهنای باند
  • 10 کاربر تعداد کاربر
  • دایرکت ادمین کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • 15 عدد دیتابیس
  • 50 عدد ایمیل
  • 10 عدد ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست لینوکس ایران 3 گیگابایت

  • 3000 مگابایت فضا
  • 18 گیگابایت پهنای باند
  • 20 کاربر تعداد کاربر
  • دایرکت ادمین کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • 30 عدد دیتابیس
  • 250 عدد ایمیل
  • 20 عدد ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست لینوکس ایران 5 گیگابایت

  • 5000 مگابایت فضا
  • 30 گیگابایت پهنای باند
  • 30 کاربر تعداد کاربر
  • دایرکت ادمین کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • 45 عدد دیتابیس
  • 350 عدد ایمیل
  • 30 عدد ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست لینوکس ایران 10 گیگابایت

  • 10000 مگابایت فضا
  • 45 گیگابایت پهنای باند
  • 50 کاربر تعداد کاربر
  • دایرکت ادمین کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • 75 عدد دیتابیس
  • 500 عدد ایمیل
  • 50 عدد ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست لینوکس ایران 20 گیگابایت

  • 20000 مگابایت فضا
  • 70 گیگابایت پهنای باند
  • 80 کاربر تعداد کاربر
  • دایرکت ادمین کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • 120 عدد دیتابیس
  • 700 عدد ایمیل
  • 80 عدد ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست لینوکس ایران 30 گیگابایت

  • 30000 مگابایت فضا
  • 100 گیگابایت پهنای باند
  • 120 کاربر تعداد کاربر
  • دایرکت ادمین کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • 180 عدد دیتابیس
  • 1000 عدد ایمیل
  • 120 عدد ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان