براي ارتقاي پلن هاست خود مراحل زير را طي بفرماييد تا هزينه پلن جديد از پلن قبل كسر شود و پس از پرداخت ما بين تفاوت هاست شما ارتقا پيدا كند. محاسبه ما بين تفاوت از طريق كسر هزينه پرداخت شده سرويس اول از هزينه خريد سرويس دوم محاسبه ميشود.

 

1- وارد كنترل پنل خود در پرتال پشتیبانی گروه آرمین شويد:

http://clients.armingroup.net/webhosting/clientarea.php

ارتقاي پلن هاست

ارتقاي پلن هاست

3-

ارتقاي پلن هاست

ارتقاي پلن هاست

4-

ارتقاي پلن هاست